โรงเรียนบ้านสระลุมพุกการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีศรีกาญจน์ 2”

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา👏👏👏👏1.เด็กชายภาคิน เมืองมนต์2.เด็กหญิงธีริศรา ชื่นชวน3.เด็กชายอดิเทพ ธรรมเจริญ4.เด็กหญิงเบญญาภา บุญยินดี5.เด็กหญิงธีรตา จิตนิยม6.เด็กชายกฤตภาส ใจว่อง7.เด็กหญิงจิราวรรณ จิตนิยม8.เด็กหญิงวิลาสินี ชุ้นเกศา9.เด็กหญิงวริยา เมฆพยม10.เด็กหญิงชนิดาภา บุญยินดี11.เด็กชายพรประเสริฐ เกตุแก้ว12.เด็กหญิงลีตาโท13.เด็กชายสุรชัย สุขประเสริฐ14.เด็กชายอาทิตย์ ชูศรีจันทร์15.เด็กชายภูชิสส์ บุญยินดี16.เด็กชายอภิรักษ์ โพธิ์ศรี17.นางสาวพิมพ์กานต์ สุทธิบุตร18.เด็กชายภานุพงศ์ สุขพันธ์

You may also like...

ใส่ความเห็น