ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น