การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ของทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านการเขียนให้กับนักเรียน ตามนโยบาย “เต็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :โรงเรียนวัดเบญพาด ค่ะ