Author: วรัญญา เพ็งจันทร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล                           

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล                           

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน  

ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566                 ระดับประเทศ

ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 ระดับประเทศ