“การติดตามผลการขับเคลื่อนผลในห้องเรียนจริง โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ,นางชลณา ม่วงหวานศึกษานิเทศก์ ,นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการจากโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อนผลในห้องเรียนจริง โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคุณครูศราวุธ ทองดี ครูโรงเรียนบ้านโคราช ณ โรงเรียนบ้านโคราช อำเภอพนมทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย สำนักพัฒนาคุณภาพครู ฯ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแกนนำและนักจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และดำเนินการติดตามผลในห้องเรียนจริงเพื่อให้ครูและนักจัดการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และทำหน้าที่เป็นแกนนำการเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนครู”

You may also like...

ใส่ความเห็น