โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 นำโดยท่านผอ.สมหมาย ลิขิตธนานันท์ และคณะครู จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการอ่านออกเสียง เฉลี่ยร้อยละ 69.83 การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยร้อยละ 76.52 รวม 2 ด้าน เฉลี่ยร้อยละ 73.18

You may also like...