Author: ลลิดา กุลสุวรรณ

โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดด...

โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดดา...

โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 กิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ศน.เบญจมาศ นุ...