โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 17 มีนาคม 256 […]

โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2565 […]