วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 นำโดยท่านผอ.สมหมาย ลิขิตธนานันท์ และคณะครู จัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย