” ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 “

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต2 และนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสุภาพ จัดละ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดากรศึกษา, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี, นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นำโดย ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. อุบลราชธานี เขต 4 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นำโรงเรียนต้นแบบของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการศึกษา โรงเรียนที่นำเสนอได้แก่

1. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โดย นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

2. โรงเรียนบ้านหนองหิน โดย นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

3. โรงเรียนบ้านซ่อง โดย นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

You may also like...

ใส่ความเห็น