” ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 “

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต2 และนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสุภาพ จัดละ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดากรศึกษา, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี, นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นำโดย ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. อุบลราชธานี เขต 4 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นำโรงเรียนต้นแบบของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการศึกษา โรงเรียนที่นำเสนอได้แก่

1. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โดย นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

2. โรงเรียนบ้านหนองหิน โดย นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

3. โรงเรียนบ้านซ่อง โดย นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

ใส่ความเห็น

Previous post ประชาสัมพันธ์ “การประกวดวาดภาพระบายสี แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียง ประจำปี 2565”
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”จัดงานพิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน ม.3 ปี2654”