ประชุมพิจารณาหลักสูตรการจัดการศึกษา และแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก”

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางไข่มุก มีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home_School) ประชุมพิจารณาหลักสูตรการจัดการศึกษา และแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” ซึ่ง นางสาวกอบแก้ว มะหะหมัด (ผู้ปกครอง) ได้ยื่นเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง 2 ราย 1. เด็กชายอิคลาส มะหะหมัด ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3) 2. เด็กหญิงซีรีน มะหะหมัด ในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

You may also like...

ใส่ความเห็น