มอบบ้านหลังที่ 7 [เด็กหญิงชลธิชา บุญไสว นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้] โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยนายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่เจ็ด ตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ให้กับเด็กหญิงชลธิชา บุญไสว นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายไพศาล แดงเจริญ ปลัดอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในพิธี พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รักษาการเจ้าอาวาสวันสันติคีรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน รวมทั้งทุกภาคส่วน ได้ร่วมในการต้อนรับ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดำเนินการสร้างบ้านให้กับนักเรียน เด็กหญิงชลธิชา บุญไสว นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ สำหรับบ้านหลังนี้ได้รับการอุปถัมภ์จาก พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รักษาการเจ้าอาวาสวันสันติคีรี, นางบานเย็น มิลเลอร์ เข็มเป้า และครอบครัว และนางสาวละเมียด สีทับทิม ตามวัตถุประสงค์โครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และเริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยโรงเรียนบ้านตลุงใต้เป็นเจ้าภาพหลักและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตลุงใต้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างบ้าน ในการนี้พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รักษาการเจ้าอาวาสวันสันติคีรี และสพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค-บริโภคให้เด็กหญิงชลธิชา บุญไสว นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ในการดำเนินการครั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านตลุงใต้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งผู้ที่ช่วยสนับสนุนการสร้างบ้านหลังนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น