พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 43 ราย เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนมีผลงานดีเด่นและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 43 ราย

เนื่องในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าราชการพลเรือน สำหรับบุคลากรของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

2. นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

3. นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

4. นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

5. นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง

6. นางประทุม บุญมาเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

7. นางสาวขวัญตา มีพันธ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านรางกระต่าย

You may also like...

ใส่ความเห็น