บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 34 ราย วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โดยมีครูผู้ช่วยสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 34 ราย คือ
1.นางสาวศิริลักษณ์ เมืองแก้ว โรงเรียนประชาวิทยาคาร
2. นางสาวพรทิพย์ เพียรทอง โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
3. นางสาวกฤติมา ปู่ดำ โรงเรียนบ้านหนองตาคง
4. นางสาวพรชิตา พรมรักษ์ โรงเรียนบ้านนาใหม่
5. นางสาวชิดชนก ปุณประเสริฐผล โรงเรียนวัดสาลวนาราม
6. นางสาวเบญจรัตน์ วงศ์เกิด โรงเรียนดอนสามง่ามผิวฯ
7. นางสาวกฤษณี สัมมาทิฏฐิ โรงเรียนบ้านอ่างหิน
8. นายสายชล สุขสมพืช โรงเรียนวัดดอนแสลบ
9. นางสาววลัยลักษณ์ โคกคำ โรงเรียนบ้านพนมนาง
10. นางสาวมานิดา ครุฑนาค โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯ
11. นางสาวณัฐมน สุวรรณสิงห์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
12. นางสาววนิดา ติดยงค์ โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
13. นางสาวชนัญชิดา พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งฯ
14. นางสาวเพ็ญนภา อินทำ โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
15. นางสาวอรวรรณ ยิ้มพราย โรงเรียนบ้านสระจันทอง
16. นางสาวตวงพร สุขเกษม โรงเรียนวัดแสนตอฯ
17. นางสาวสุพิชชา จิตสาลี โรงเรียนบ้านหนองขุย
18. นางสาวจุฑามาศ ศรีศักดา โรงเรียนประชาวิทยาคาร
19. นางสาววรรณภา ยุทธสันติผล โรงเรียนบ้านห้วยลึก
20. นางสาวอรัญญา พรพรม โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
21. นางสาวนนทิยา เบ็ญพาด โรงเรียนบ้านตลุงใต้
22. นางสาวพัชราพรรณ โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกฯ
23. นางสาวพิชชาภา พุ่มเหมือน โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
24. นางสาวโสภาวรรณ วงษ์สนธิ์ โรงเรียนวัดหนองโรง
25. นางสาวณัฏฐณิชา ไชยสุภา โรงเรียนอนุบาลพนมทวนฯ
26. นางสาวขวัญกมล ศรีหัวแฮ โรงเรียนบ้านเขากรวด
27. นางสาวกรกนก มั่นมุ่งยนต์ โรงเรียนวัดหวายเหนียวฯ
28. นางสาวนพมาศ จิตรประเสริฐ โรงเรียนบ้านหลุมหิน
29. นางสาวณัฏฐา รังสี โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
30. นางสาวประพิมพรรณ มิคาทนานนท์ โรงเรียนวัดดอนแสลบ
31. นางนัฐกานต์ โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
32. นางสาวจิดาภา ปานรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเรือฯ
33. นางสาวกุลสตรี หงส์เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
34. นางสาวพรทิพย์ เฮงทองเลิศ โรงเรียนเมตตาจิตต

You may also like...

ใส่ความเห็น