ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ , ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ,นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมการการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ zoom meeting

โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอน สมรรถนะผู้เรียน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning บรูณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนหมุนเสริม การวัด ประเมิน สมรรถนะผู้เรียน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ได้มอบมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภค การดำเนินการตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

You may also like...

ใส่ความเห็น