โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. ระดับประถมศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

You may also like...

ใส่ความเห็น