การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น