“การตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 “

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์, นางมุคครินทร์ บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผอ.รร.บ้านห้วยลึก ,นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ ผอ.รร.บ้านสระจันทอง และคณะร่วมต้อนรับ นายธีย์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ดังนี้1. โครงการโรงเรียนคุณภาพ2. โครงการการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา (พาน้องกลับมาเรียน)3. ความปลอดภัยของผู้เรียน (MOE Safety Center)4. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาณ โรงเรียนวัดสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น