ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับทางโรงเรียนบ้านอ่างหิน

You may also like...