ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน

โรงเรียนบ้านอ่างหินขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับทางโรงเรียนบ้านอ่างหิน

Previous post “ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคร้อพนัน อำเภอท่ามะกา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5”
Next post เปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 1/2565 วันแรก