นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันCovid 19 เข็มสาม และ ศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  นายจำเริญ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหงและคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง ได้พานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มสาม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นใจในการเปิดเรียน

  กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565โดยมีนางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้นิเทศ ติดตาม ซึ่งมีประเด็นการนิเทศดังนี้ คือ ประเด็นการนิเทศ การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดเลขเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริม พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม   โรงเรียนบ้านบ่อระแหงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


You may also like...