Daily Archive: พฤษภาคม 28, 2022

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนและบริจาค จัดซื้อ ถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

1. นายกเอกชัย นิติกรวรากุล ถังน้ำ ...

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านส...

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียน...