โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”

(Mission Complete (การท่องสูตรคูณ )(กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 2 🎉ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม👍 และ ระดับดี👍

You may also like...