โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอบคุณ ดร.บุญส่ง โซยรัมย์รองฯ สพป.กจ.2 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร และ คณะกรรมการดำเนินการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนและบริจาค จัดซื้อ ถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านสระลุมพุก