โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอบคุณ ดร.บุญส่ง โซยรัมย์รองฯ สพป.กจ.2 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร และ คณะกรรมการดำเนินการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

You may also like...