โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและ ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริม ความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา ส่งเสริมการเรียน ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

You may also like...