Author: นวกานต์ มณีศรี

นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เ...

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ตรวจเช็คถังดับเพลิงให้มีความพร้อมในการใช้งานและให้ความรู้เบื้องต้น

งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่ว...

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา “วันความปลอดภัย ร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยร้ายยาเสพติด”

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนวัดห...

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ร่วมกันปรึกษา เสนอแนะในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรง...