ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน วันศุกร์ เข้าร่วมอบรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ของ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่ได้มานิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning จากการประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)