คุณครูกำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองในทุก ๆ เช้า เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น