วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบคุณ ศน.นิภา  สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเด็กกาญจน์ 2 เก่งอ่าน เก่งคิด เก่งคำนวณ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น