การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (Home Base Learning Community: HBLC)

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศราวุธ ทองดี ครูธนาคาร ทองนุ่ม และครูนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (Home Base Learning Community: HBLC) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (Home Base Learning Community: HBLC) ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย รศ.ดร.เกตุมณี มากมี ที่ปรึกษาโครงการฯ และนักวิจัยในโครงการฯ ได้แก่ ดร.นพดล บุญภา อาจารย์เกศริน เกาะดี อาจารย์จันณิกิต สุวภาพ อาจารย์พยุงศักดิ์ มากมี และคณะครูจากโรงเรียนเพลินพัฒนา มาร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้

📌วัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตร HBLC

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 28 รร. 62 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น