โรงเรียนบ้านหลุมหิน รับการนิเทศการสอนแบบ Active learning

20 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยนางบุญสม แช่มช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหินพร้อมด้วยนางอารมณ์ แย้มศักดิ์ และนางสาวนพมาศ จิตรประเสริฐ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้เข้ารับการนิเทศจาก ศน.ชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์จากสพป.กาญจนบุรีเขต2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนแบบ Active Learning สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ใส่ความเห็น

Previous post การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโคราช
Next post <strong>การนิเทศ</strong><strong> </strong><strong>ติดตาม การจัดกิจกรรม </strong><strong>Active learning </strong><strong>จากการประยุกต์ใช้หลักสูตร</strong>