โรงเรียนบ้านหลุมหิน รับการนิเทศการสอนแบบ Active learning

20 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยนางบุญสม แช่มช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหินพร้อมด้วยนางอารมณ์ แย้มศักดิ์ และนางสาวนพมาศ จิตรประเสริฐ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้เข้ารับการนิเทศจาก ศน.ชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์จากสพป.กาญจนบุรีเขต2 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนแบบ Active Learning สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

You may also like...

ใส่ความเห็น