28 มิ.ย.65 ความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์