Author: anubanphanomthuan

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ร่วมกับเทศบาลตำบลรางหวาย

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ร่วมกับเทศบาลตำบลรางหวาย

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะค...