นิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

   วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน
    โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้ให้คำแนะนำ ดูแล และส่งเสริมในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป 

You may also like...