นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning /Pisa โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้ต้อนรับ นางชลณา ม่วงหวาน พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ ติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLE ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA2022 ปีการศึกษา 2565 และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอพนมทวน
Next post นิเทศติดตาม PISA STYLE และ ACTIVE LEARNING