วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2565โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด“ลูกเสือไทย”  และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ผอ.วิรัช กุ้ยอ่อน ประธานในพิธี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ นอกจากนั้นยังมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ

You may also like...