Daily Archive: กรกฎาคม 4, 2022

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณ...

โรงเรียนวัดบ้านทวน ดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (ต้นไม้พูดได้)

ภาพการดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์...

โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วันจันทร์ ที่ 4 ก.ค.65 โรงเรียนวัด...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฏาคม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฏาคม