จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วย ฝน

กิจกรรมหน่วยฝน  ทางโรงเรียนมีการจัด กิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ ถึงวัฏจักรการเกิดฝน ประโยชน์ และโทษของฝน รวมถึงรู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ป้องกันฝน และได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เด็กๆได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรม ร่วมกับเพื่อนๆอย่างมีความสุข และได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

You may also like...