จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลกในวันที่  26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติด  (ANTI-DRUG) องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อให้ทุกประเทศ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ  ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน และ ทางโรงเรียน บ้านอุโลกสี่หมื่น ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา

You may also like...