จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรมหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ทางโรงเรียนมีการจัด กิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก  โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของอาหารหลักทั้ง 5 หมู่ ส่งเสริมการการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เด็กๆได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขและได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

You may also like...