โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้กับนักเรียน

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (ต้นไม้พูดได้)
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน โรงเรียนวิถีพุทธ