รพ.สต ดอนเจดีย์ เข้าตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

You may also like...