โรงเรียบ้านสระลุมพุก

♦️นิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565♦️

#EP2

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้านิเทศชั้นเรียน

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูวาสนา มิ่งเมือง

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คุณครูคชาภรณ์ พวงมาลัย

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูสิริรัตน์ ซังเจริญ

เพื่อติดตามและประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

You may also like...