ประกาศโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(ฉบับที่ 2)

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2”

วันพุธที่ 30 มิถุนาย […]