วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ” เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

You may also like...