โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project

19 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วย

นางสาววันดี ช้างเขียว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวาสนา พงษ์ไพบูลย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมาลัย โพธิ์ทอง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่1 ห้องเรียนคุณภาพจากคณะกรรม 5 ท่าน ได้แก่

1. นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

2. นางสาวอัจฉรี จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

3.นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

4.นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน

5.นางสาวปีย์รดา แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย

ในการนี้โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับฟังการนำเสนอ และให้คำแนะนำการจัดการเรียนสอนเพื่อนำไปสู่โรงเรียนคุณภาพในช่วงชั้นอื่นต่อๆไป

You may also like...