การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (MY SCHOOL PROJECT) มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) นำโดย นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) พร้อม นางสาวปทุมวัน คุณพันธุ์ ครูประจำชั้นอนุบาล3 นางสาวกัลยรัตน์ ชมชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (MY SCHOOL PROJECT) มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ จากคณะกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้
1. นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกมะขาม,
2.นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย),
3.นายพินิจ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวนาลาม,
4. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช,
5.นางสาวเมลดา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105,
6.นางพลินี โพธารม ครูโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105,
7.นางสุธาสินี ทองนุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
ในการนี้โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทุกท่านที่รับฟังการนำเสนอ ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน

You may also like...