#เกาะติดห้องเรียน ภาพกิจกรรมการคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ภาพกิจกรรมการคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนบ้านหลุมหิน

You may also like...