#เกาะติดห้องเรียน ภาพกิจกรรมการคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ภาพกิจกรรมการคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนบ้านหลุมหิน

Previous post โรงเรียนวัดพังตรุรับการนิเทศติดตาม วิธีการสอนที่สร้างพลังการเรียนรู้
Next post การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (MY SCHOOL PROJECT) มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)