ภาพกิจกรรมการคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนบ้านหลุมหิน