โรงเรียนวัดบ้านทวน ทำการวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 21 ก.ค.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ทำการวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2565

You may also like...