เผยแพร่ผลงานคุณภาพโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142

ชื่อผลงาน         รูปแบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพโดยการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ (3B สู่ความสำเร็จ)

เจ้าของผลงาน    โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2

ปีการศึกษา      2564

You may also like...