23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรให้ความรู้ รพ.สพ.บ้านหลุมหิน ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้คะ