Best Practice นวดแพทย์แผนไทย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นวดแพทย์แผนไทย และการทำลูกประคบและประคบสมุนไพร ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 แทรกเนื้อหาการนวดแพทย์แผนไทย ในกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือ และเปิดกิจกรรมชุมนุมการทำลูกประคบและประคบสมุนไพรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนรู้จักสรรพคุณของพืชในท้องถิ่น นักเรียนรู้จักการทำลูกประคบและประคบสมุนไพร ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนบูรณาการความรู้นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การนวดแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืนแก่ชุมชนบ้านหลุมหิน

You may also like...